دشمنی با تو چقدر سخت است!

از همان اول هم نمی توانستند تو را ببینند
در برابر معجزه ات جوابی جز خاکروبه و شکمبه گوسفند نداشتند
معجزه تو نه عصا بود، نه مرده زنده کردن، و نه ناقه ی از کوه در آمده که انکارش کنند
معجزه تو، تو خود بودی
کار آنها که تو را دوست نداشند سخت بود
کار آنها که تو را دوست ندارند هنوز هم سخت است

/ 0 نظر / 47 بازدید